หมายเหตุ : กรณีที่เดินทางมาเป็นหมู่เป็นคณะให้โทรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 074-200300-3 ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อขอใช้บริการรถตู้ของมหาวิทยาลัย

Hatyai University
125/502 Polpichai Rd. Hatyai Songkhla, Thailand 90110
TEL : 074-200300-3 , 091-047-1906
FAX : 0-7442-5467

สถานที่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
อาคารสงขลา ชั้น 1 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-200305 , โทรสาร 0-7459-8090
http://hbs.hu.ac.th
e-Mail : hbs_hu.ac.th