Cloud Computing

“Cloud Computing”
โดย อาจารย์วิทวัส สุริยันยงค์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผลิตรายการ โดย ฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่