ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เดือนกันยายน 2561

 

  ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เดือนกันยายน พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทางาน โอกาสในการหางานทำ/ได้งานใหม่ รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องด้านอสังหาฯ โดยมีปัจจัยลบมาจากค่าครองชีพและราคาสินค้าสินค้าอุปโภค บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคาน้ามันเชื้อเพลิง และผักผลไม้ต่าง ๆ ประกอบกับรายได้ในภาคเกษตรของภาคใต้ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ประชาชนจึงระมัดระวังการใช้จ่ายสินค้าต่าง ๆ และปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากนโยบายกีดกันทางการค้าและปรับขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าระหว่างสหรัฐและประเทศจีน ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยด้วย

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<(PDF File)