ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม 2561

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทางาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยบวกมาจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวอีกครั้ง และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี ทั้งจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน โดยเฉพาะจังหวัดฝั่งอันดามันจากภูเก็ต และกระบี่

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<(PDF File)