ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม 2561

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทางาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในครัวเรือน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยบวกหลายส่วน ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งติดต่อกัน 4 วันส่งผลให้การท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นช่วงกีฬาฟุตบอลโลก ประชาชนส่วนใหญ่จะซื้อโทรทัศน์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อติดตามเชียร์ทีมชาติที่ตนเองชื่นชอบ

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<(PDF File)