BIZ&IT ไทยแลนด์ 4.0 กับ SME

          ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ยุคแรกซึ่งเรียกว่า โมเดล “ ประเทศไทย 1.0 ” โดยเน้นในภาคส่วนของการเกษตรเป็นหลักไปสู่ “ ประเทศไทย 2.0 ” เน้นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตรองเท้า เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เป็นต้น และก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตและขายรถยนต์ กลั่นน้ำมัน เป็นต้น แต่ทว่าประเทศไทยในยุคดังที่กล่าวมาในข้างต้นยังมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง จึงเป็นเหตุ อันสำคัญให้นำไปสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 หรือ เราอาจจะคุ้นเคยกับชื่อที่คนมักเรียกกันว่า Thailand 4.0
เป็นยุคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จะเป็นการปรับประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งตัว Thailand 4.0 นี้จะเป็นการพูดถึง New S-Curve คือ การพัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมอยู่มาก การเปลี่ยนแปลงเพื่อจะเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จึงสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบธรรมดา ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming สิ่งสำคัญคือ จะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความสมดุลในการผลิต ให้ความต้องการซื้อและขายมันพอดีกัน นั่นคือสิ่งที่ชาวเกษตรกร รัฐ และนักวิชาการต่าง ๆ ต้องช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เราเหลือสามารถนำไปแปรรูปเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีคนต้องการได้บ้าง อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการก็ต้องริเริ่ม มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปพร้อม ๆ กัน จากเดิมที่ SME ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่เสมอ เปลี่ยนแปลงเป็น Smart Enterprises และ Startup หรือบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยนำเอานวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวช่วยในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ ในขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามที่จะผลักดันและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีกลไกที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็น SME ผู้ประกอบการก็สามารถ ที่จะเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของตนเองไว้ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สิ่งแรกที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เรื่องของเทคโนโลยีที่ควรใช้ให้เป็น เพราะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมันยังช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ต้องหมั่นดูอยู่เสมอว่ามีอะไรที่ตรงกับเราบ้าง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น เรื่องของการไปเยี่ยมชมงานที่ต่างประเทศก็เช่นกัน เพราะลูกค้าในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ถ้าบริษัทไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษได้ ไม่สามารถใช้ Line หรือ Facebook หรือส่งอีเมล์ไม่เป็นก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียโอกาสในการทำธุรกิจไปได้ ดังนั้น หาก SME จะก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ตามนโยบาย Thailand 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาต้องปรับ ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ที่มา : วารสารข่าว HATYAI4U มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (DOWNLOND)