บริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up

พันธกิจศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
1. มุ่งสร้างผู้ประกอบการให้มีความเป็นมืออาชีพโดยผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการพัฒนา ฝึกอบรมความรู้โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย หรือจากแหล่งอื่นให้ผู้ประกอบการใหม่เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จ
3. พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการศึกษาเปรียบเทียบสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ

การให้บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดังนี้
1. การพัฒนาสินค้าต้นแบบ  (Prototype)  ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  และใช้  Lab Facility  (ม/ส)
2. การให้คำปรึกษาธุรกิจ
3. การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
4. การหาเครือข่ายธุรกิจ
5. การจับคู่ธุรกิจ
6. การหาแหล่งทุน
7. การสนับสนุนทรัพยากร
8. การให้บริการทางด้านทรัพย์สินปัญญา
9. การให้บริการด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร
10. การทดสอบตลาด  และประชาสัมพันธ์
11. การให้บริการด้านสัญญา  และข้อกฎหมาย
12. การขอรับบริการอื่น ๆ

โครงการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Digital โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 วันที่ 2-3 มี.ค. 2561 ณ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ทีมที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านพัฒนาและการยกระดับผลิตภาพการผลิตและการบริการจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 ดังนี้
1. หจก.ยะลายูเนี่ยนพลาสติก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

2. บริษัท จอยปริ้นท์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 

3. บริษัท หาดใหญ่เบสท์เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วันที่ 30 มกราคม 2561

อบรมหลักสูตร “การทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ” สเต็ก สปาเก็ตตี้ และอื่นๆ
รุ่นที่ 2 ที่จะเข้าอบรมในวันที่ 15-17 กันยายน 2560