TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge)

การเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้นการจัดการเรียนรู้ควรคำนึงถึง มาตรฐานการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อม การเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับระบบการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน หรือการศึกษาในศตวรรษที่ 21 TPACK เกิดจากการบูรณาการความรู้ทั้ง ความรู้ในเนื้อหาวิชา (CK) ความรู้ด้านการสอน (PK) และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (TK)TPACK ประกอบด้วย
1. ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge) CK คือ สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการในตัวของผู้สอนที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน
2. ความรู้ด้านศิลปะการเรียนการสอน (Pedagogical Knowledge) คือ ความรู้ที่ใช้ประยุกต์แนวทางการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนการจัดชั้นเรียนและการประเมินผลซึ่งเป็นความรู้ที่ลุ่มลึกเกี่ยวกับกระบวนการและการปฏิบัติหรือวิธีการสอน
3.ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) คือ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาการและผู้เรียน

TPK – Technological Pedagogical Knowledge ครูมีความสามารถและมีความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียน การสอน เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การสร้างวิธีการเรียนแบบออนไลน์ การสร้างห้องเรียนบนคลาวด์ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน MOOC เป็นต้น

TCK – Technological Content Knowledge ครูมีความสามารถและมีความรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเนื้อหา การแสวงหาความรู้ การนำความรู้ที่อยู่บนคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

PCK – Pedagogical Content Knowledge ครูมีความรู้ความสามารถ ในด้านการนำเอาวิธีการ กระบวนการ มาจัดการเนื้อหา เพื่อการเรียน การสอน การเรียนรู้ของนักเรียน

TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge คือการบูรณาการความรู้ ความสามารถ และทักษะ ทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ครูมีความรู้ในในเรื่องประสมผสานการใช้เทคโนโลยีทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางไอซีที เพื่อการจัดการวิธีการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้เนื้อหาในโลกดิจิตอล เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ทำให้ลดระยะเวลาการเรียนรู้ เรียนรู้ได้มาก

TPACK คือการบูรณาการความรู้ ความสามารถ และทักษะ ทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโดยที่ผู้สอนต้องมี คือความรู้ในเนื้อหาสาระ แนวคิด หลักการ ความสามารถและทักษะของการถ่ายทอดความรู้ด้านเนื้อหารวมทั้งเจตคติที่ดีของข้อมูลต่างๆ ที่จะเรียบเรียงพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังผู้เรียนที่สามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ รวมถึงการวัดผลประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน และนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านการศึกษามาประยุกต์ใช้หรือเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา  ระดับการศึกษาของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามความเหมาะสมกับวัยวุฒิ คุณวุฒิของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของผู้เรียน

อ้างอิง
อนุศร  หงษ์ขุนทด.  (2558).  ความรู้ในวิธีการสอนผนวกเทคโนโลยี (Technological Pedagogical     Knowledge: TPK). (Online):  http://pitcforteach.blogspot.com/2015/03/tpack-model-2.html
Koehler, M.J., P. Mishra and W. Cain.  2013.  What Is Technological Pedagogical Content
Knowledge.  Journal of Education.  193(3): 13.

ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
ตำแหน่ง 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัด   
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทร
  074-200300 ต่อ 622-623
e-Mail   
thanan@hu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
– ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ Desktop,Notebook
– Config Switch & RouterCisco
– ConfigSwitch3COM
– Microsoft Windows Server 2003
– FreeBSD Server